تئوري انتشار امواج و طراحي شبکه هاي راديويي

اياز قرباني

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس اياز قرباني
ترم پاييز ۹۰-۹۱
زمان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۵شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها