دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آز سيستم‌هاي کنترل ديجيتال 2305241 مهندسي برق
روش تحقيق و گزارش نويسي 2384132
مباحث ويژه در قدرت(اجزاء شبکه هاي آينده برق) 2319223 مهندسي برق-قدرت
مخابرات سيار 2339213 مهندسي برق-مخابرات
مقدمه اي بر رباتيک 2356193 مهندسي برق-کنترل
پروژه 2347553
کارآموزي 2347562
آز اتوماسيون صنعتي 2355011 مهندسي برق-کنترل
اتوماسيون صنعتي
آز اجزاکامپيوتر 2322181 مهندسي برق-الکترونيک
اجزاکامپيوتر
آز مدارهاي منطقي
آز اجزاکامپيوترمخابرات قدرت 2302191 اجزاکامپيوتر
آز الکترونيک صنعتي 2322061 الکترونيک صنعتي )الکترونيک (
آز اندازه گيري و مدار ۲ 2302071 آز مدار ۱
آز سازمان کامپيوتر 2322151 مهندسي برق-الکترونيک
سازمان کامپيوتر
آز ميکروپروسسور
آز سوئيچينگ تلفن 2322211 مخابرات ۱
آز سيستمهاي انتقال ۱ 2332211 سيستمهاي انتقال ۱
آز سيستمهاي انتقال ۲ 2332061 سيستمهاي انتقال ۲
آز ماشين ۱ 2312041 ماشين ۱
آز اندازه گيري الکتريکي
آز ماشين مخصوص 2312241 ماشينهاي مخصوص
آز مدارهاي مخابراتي 2322301 مدارهاي مخابراتي
آز ميکروپروسسورهامخابرات 2332201 ميکروپروسسورها