دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آناليز شبکه هاي تغذيه الکتريکي قطار 2392113 مهندسي خطوط راه آهن
آناليز ماشينهاي ترکشن 2392103 مهندسي خطوط راه آهن
ابزار دقيق مجازي پيشرفته 2396153 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
ابزار دقيق پيشرفته 2395133 مهندسي برق-مهندسي کنترل و اتوماسيون-آموزش الکترونيکي
ادوات نيمه هادي 2396213 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
ادوات نيمه هادي۲ 2396223 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
اصول سيستم هاي دقيق 2389153 مهندسي برق - مکاترونيک
الکترونيک ۳ 2396173 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
انرژي هاي تجديد پذير ۲ 2391533 مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي
بررسي سيستمهاي قدرت ۲ 2391593 مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي
بررسي پست هاي الکتريکي راه آهن 2392123 مهندسي خطوط راه آهن
تئوري اطلاعات و کدينگ۱ 2388823 مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي
تئوري صف در شبكه هاي مخابراتي 2388793 مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي
تئوري و تكنولوژي ساخت نيمه هادي ها 2396123 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
تدريس يار ابزار دقيق مجازي پيشرفته 2396150 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
تدريس يار ابزار دقيق پيشرفته 2395130 مهندسي برق-مهندسي کنترل و اتوماسيون-آموزش الکترونيکي
تدريس يار ادوات نيمه هادي 2396210 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
تدريس يار ادوات نيمه هادي۲ 2396220 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
تدريس يار الکترونيک ۳ 2396170 مهندسي برق-الکترونيک-آموزش الکترونيکي
تدريس يار بررسي سيستمهاي قدرت ۲ 2391590 مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي