دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
امتحان جامع 2323230 مهندسي برق-الکترونيک
انتقال انرژي انعطاف پذير 2382893 مهندسي برق-قدرت
رساله 2390900 مهندسي برق-الکترونيک
طراحي بخش فرکانس راديويي ومايکروويوسيستمهاي مخابرات بدون سيم 2383563 مهندسي برق-مخابرات-گرايش سيستم
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو 2380663 مهندسي برق-مخابرات-گرايش سيستم
طراحي مدارهاي VLSI ۲ 2381523 مهندسي برق-الکترونيک
مباحث ويژه ۲ 2384213 مهندسي برق-کنترل
مباحث ويژه ۳ 2383223 مهندسي برق-مخابرات-گرايش سيستم
کوانتوم الکترونيک ۲ 2381383 مهندسي برق-الکترونيک