دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آنتن پيشرفته روزبه معيني مازندراني شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ادوات نيمه هادي ۱ سعيد خاتمي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اقتصاد و مديريت انرژي سيدحسين حسينيان ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
الکترومغناطيس کاربردي رضا صراف شيرازي ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۱۰۰-۱۲۱۵)
الکترونيک قدرت ۱ جواد شکرالهي مغاني شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
انرژي و محيط زيست بهروز وحيدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انرژي هاي تجديد پذير ۱ غلامحسين رياحي دهکردي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بررسي حالات گذرادرسيستمهاي قدرت گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
برنامه‌ريزي انرژي مرتضي محمدي اردهالي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بهره برداري از سيستمهاي قدرت مهرداد عابدي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بهره برداري ازسيستمهاي قدرت شهرام منتصرکوهساري ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بينايي ماشين کريم فائز ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري اطلاعات وکدينگ ۲ ابوالقاسم صياديان شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تئوري انتشار امواج و طراحي شبکه هاي راديويي اياز قرباني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۵شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي جعفر ميلي منفرد ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تئوري وتکنولوژي ساخت عناصروقطعات نيمه هادي۱ حسن کاتوزيان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تکنولوژي فشارقوي وعايقهاي الکتريکي بهروز وحيدي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
حفاظت پيشرفته در سيستمهاي قدرت حسين عسکريان ابيانه شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ذخيره سازي انرژي غلامحسين رياحي دهکردي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ذخيره سازي انرژي غلامحسين رياحي دهکردي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)