دروس ارائه شده

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان (۱۰۴۵-۱۲۰۰)(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث ويژه۱ سيدمحمد احدي سرکاني (۹۱۵-۱۰۳۰)(۹۱۵-۱۰۳۰)
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۵۰۰_۱۶۳۰), ۳شنبه(۱۵۰۰_۱۶۳۰),(۰_۰)
طراحي بخش فرکانس راديويي ومايکروويوسيستمهاي مخابرات بدون سيم عباس محمدي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
طراحي بخش فرکانس راديويي ومايکروويوسيستمهاي مخابرات بدون سيم عباس محمدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي بخش فرکانس راديويي ومايکروويوسيستمهاي مخابرات بدون سيم عباس محمدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مباحث ويژه ۲ حيدرعلي طالبي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مباحث ويژه ۳ بهروز وحيدي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مباحث ويژه ۱ عليرضا مقدم جو ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
مباحث ويژه ۲ حسام الدين صادقي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)