دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)