دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
مباحث ويژه ۲ حيدرعلي طالبي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)