دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز ماشينهاي ترکشن جواد شکرالهي مغاني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ابزار دقيق پيشرفته احمد افشار ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد و مديريت انرژي سيدحسين حسينيان ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
الکترونيک قدرت ۱ جواد شکرالهي مغاني شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
الکترونيک نوري ۲ حسن کاتوزيان ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انرژي هاي تجديد پذير ۱ غلامحسين رياحي دهکردي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
انرژي و محيط زيست بهروز وحيدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بررسي حالات گذرادرسيستمهاي قدرت بهروز وحيدي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
بررسي سيستمهاي قدرت ۲ مهرداد عابدي ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
برنامه‌ريزي انرژي مرتضي محمدي اردهالي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
بهره برداري از سيستمهاي قدرت مهرداد عابدي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بهره برداري ازسيستمهاي قدرت شهرام منتصرکوهساري شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بينايي ماشين کريم فائز ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
تئوري اطلاعات و کدينگ۱ ابوالقاسم صياديان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري انتشار امواج و طراحي شبکه هاي راديويي اياز قرباني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري وتکنولوژي ساخت عناصروقطعات نيمه هادي۱ حسن کاتوزيان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
تدريس يار رياضي مهندسي پيشرفته محمدباقر منهاج شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تدريس يار مخابرات ماهواره اي سيدمصطفي صفوي همامي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تدريس يار پردازش سيگنال ديجيتال حميدرضا امين داور شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
توليد و نيروگاه حسن رستگار ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)