دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آناليز و طراحي شبکه زمين حسام الدين صادقي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
آنتن مايکرواستريپ احد توکلي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ابزار دقيق مجازي پيشرفته اميرحسين رضائي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
اصول سيستمهاي رادار اياز قرباني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
اصول سيستمهاي رادار اياز قرباني ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول و کاربرد آشکارسازي و تخمين ديجيتالي حميدرضا امين داور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
اقتصاد و مديريت انرژي سيدحسين حسينيان ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصادومديريت انرژي سيدحسين حسينيان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکترومغناطيس کاربردي رضا صراف شيرازي ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
الکترونيک قدرت۲ جعفر ميلي منفرد ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال انرژي به روش ولتاژبالاي جريان مستقيم(HVDC) گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انرژي هاي تجديد پذير ۲ مرتضي محمدي اردهالي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انرژي و محيط زيست بهروز وحيدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
انرژي هاي تجديد پذير۱ غلامحسين رياحي دهکردي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بازشناسي گفتار سيدمحمد احدي سرکاني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
برنامه ريزي انرژي مرتضي محمدي اردهالي شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
بهره برداري از سيستمهاي قدرت مهرداد عابدي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري اطلاعات و کدينگ ابوالقاسم صياديان شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
تئوري الکترومغناطيس ۲ احد توکلي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري مخابرات ديجيتال حسن آقايي نيا شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)