دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مباحث ويژه ۱ عليرضا مقدم جو ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
مباحث ويژه ۲ سيدحميد فتحي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مباحث ويژه ۳ محمد ياوري ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث ويژه ۳ بهروز وحيدي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
مباحث ويژه ۳ غلامرضا مرادي شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)