دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آنتن مايکرواستريپ احد توکلي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
ابزار دقيق مجازي پيشرفته اميرحسين رضائي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ابزاردقيق پيشرفته احمد افشار شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)
ادوات نيمه هادي ۲ سعيد خاتمي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي رادار اياز قرباني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
اصول سيستمهاي رادار اياز قرباني ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصاد و مديريت انرژي سيدحسين حسينيان ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اقتصادومديريت انرژي سيدحسين حسينيان ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
الکترومغناطيس کاربردي رضا صراف شيرازي ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
الکترونيک قدرت۲ جعفر ميلي منفرد ۱شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انرژي هاي تجديد پذير ۲ مرتضي محمدي اردهالي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
انرژي و محيط زيست بهروز وحيدي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
انرژي هاي تجديد پذير۱ غلامحسين رياحي دهکردي شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انرژي هاي تجديد پذير ۱ غلامحسين رياحي دهکردي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
برنامه ريزي انرژي مرتضي محمدي اردهالي ۲شنبه(۷۳۰-۹۳۰)
بهره برداري از سيستمهاي قدرت مهرداد عابدي ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري اطلاعات و کدينگ ابوالقاسم صياديان شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري صف سيدمصطفي صفوي همامي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
تئوري مخابرات ديجيتال حسن آقايي نيا شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۵شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تئوري وتکنولوژي ساخت عناصروقطعات نيمه هادي۱ سعيد خاتمي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)