دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال انرژي انعطاف پذير گئورک قره پتيان ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
طراحي مدارات غيرخطي مايکروويو عبدالعلي عبدي پور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۳۰)