نام:حيدرعلي طالبي

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:غلامحسين رياحي دهکردي

مسئولیت:معاونت توسعه و مدیریت منابع و دانشجویی

نام:سعيد شريفيان

مسئولیت: معاونت آموزشی

نام:گئورک قره پتيان

مسئولیت: معاونت پژوهشی معاونت تحصیلات تکمیلی

نام:احد توکلي

مسئولیت: رئیس قطب علمي سامانه هاي مخابرات راديويي

نام:امیر جهانشاهی

مسئولیت: سرپرست مرکز انفورماتیک

نام: حسن غفوری فرد

مسئولیت:رئيس قطب علمي الكترونيك

نام:بهروز وحيدي

مسئولیت:مدیر گروه آموزشی قدرت رئیس قطب قدرت

نام:محمد اعظم خسروی

مسئولیت:مدیر گروه آموزشي كنترل

نام:فرزانه عبدالهي

مسئولیت:مدیر گروه آموزشی مکاترونیک

نام:محمد جواد عمادي

مسئولیت: مدیر گروه آموزشی مخابرات

نام:محسن معزی

مسئولیت: مدیر گروه آموزشی الکترونیک