قدرت

گروه قدرت در سال 1379 بعنوان تنها قطب علمی کشور در گرايش قدرت شناخته شد . اين گروه علاوه بر پژوهش، آموزش دانشجويان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اين گرايش را در زمينه های ماشين های الکتريکی، الکترونيک قدرت و مديريت انرژی الکتريکی، انرژی های نو، عايق ها و فشار قوی، سازگاری  الکترومغناطيس، تست های غير مخرب، سيستم های HVDC  و  FACTS ، حالات گذرا و ديناميک، توسعه نرم افزارهای شبيه ساز ،  کيفيت توان، کنترل  سرعت موتورها و کاربرد هوش محاسباتی و خودروی"دورگه" ، برعهده دارد .