مخابرات

گروه مخابرات از سال 1384 بعنوان قطب علمی مخابرات راديويي کشور شناخته شد. دانشجويان  گرايش مخابرات در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحت  نظر اين گروه آموزش ديده و اين گروه  در زمينه های پژوهشی، مخابرات از قبيل آنتن ها، انتشار امواج، رادار، مايکروويو و فناوری موج ميلی متری، مخابرات بدون سيم، سازگاری الکترومغناطيسی، تستهای غير مخرب، پردازش گفتار و پردازش تصاوير و مخابرات  نوری، کد سازی و فشرده سازی اطلاعات و مخابرات ماهواره ای، فعاليت های لازم را برعهده دارد.