الکترونیک

گروه الکترونيک مسئوليت آموزش دانشجويان  دوره های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای اين گرايش و نيز انجام امور پژوهشی در زمينه های مربوطه از قبيل سيستمهای الکترونيکی ، ميکرو الکترونيک ، الکترونيک  ديجيتال ، الکترونيک  نوری رباتيک ،فتونيک و تکنولوژی ساخت اداوات نيمه هاديها، شناسايي الگو ، شناسايي حروف ،  طراحی سيستم های مطمئن، طراحی چند پردازنده موازی ، پردازش تصاوير ديجيتال ، پردازش گفتار ، شبکه های عصبی و پردازش سيگنال  زلزله را برعهده دارد.