نام:سيدحسين حسينيان

مسئولیت: رئیس دانشکده

نام:احد توکلي

مسئولیت: رئیس قطب علمي سامانه هاي مخابرات راديويي

نام:حيدرعلي طالبي

مسئولیت: معاونت تحصیلات تکمیلی رئيس قطب علمي كنترل و رباتيك

نام:عبدالعلي عبدي پور

مسئولیت: معاونت آموزشی

نام: حسن غفوری فرد

مسئولیت:رئيس قطب علمي الكترونيك

نام:بهروز وحيدي

مسئولیت:مدیر گروه آموزشی قدرت رئیس قطب قدرت

نام:جواد شکرالهي مغاني

مسئولیت: معاونت مالی و اداری

نام:امیر ابوالفضل صورتگر

مسئولیت: معاونت دانشجویی

نام:اياز قرباني

مسئولیت: مدیر گروه آموزشی مخابرات

نام:مرتضي محمدي اردهالي

مسئولیت: معاونت پژوهشی

نام:محمد ياوري

مسئولیت: مدیر گروه آموزشی الکترونیک

نام:سعيد شريفيان

مسئولیت: سرپرست مرکز انفورماتیک

نام:فرزانه عبدالهي

مسئولیت:مدیر گروه آموزشي كنترل