سیگنالهای چند رسانه‌ای

سیگنالهای چند رسانه‌ای

  • معرفي

گروه پردازش سیگنال‌های چندرسانه‌ای به سرپرستی دکتر حمید شیخ‌زاده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اداره می‌گردد.

فعالیت‌های تحقیقاتی این گروه به صورت عمومی بر توسعه‌ی الگوریتم‌ها و تکنیک‌های پردازش سیگنال به منظور تمثیل سازی سیگنال، پردازش و فهم داده‌های چند رسانه‌ای مانند سیگنال‌های پهن باند، سیگنال‌های تنک، سیگنال‌های صدا و گفتار، پردازش تصاویر پزشکی و همچنین دنبال کردن حرکات در ویدئو است. این گروه تحقیقاتی همچنین در زمینه‌ی یادگیری ماشین ، هم در زمینه بهبود الگوریتم و هم کاربرددر داده‌های چندرسانه‌ای بیان شده تمرکز دارد.