شبکه های بی سیم موردی

شبکه های بی سیم موردی

  • معرفي

در این آزمایشگاه پروژه‌هایی در زمینه شبکه‌هایی که دارای زیر ساخت نیستند مانند شبکه‌های سنسوری، شبکه‌های موبایل و شبکه‌های ادهاک طراحی می‌شوند. در این آزمایشگاه دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مستقر بوده و به فعالیت مشغولند.