رویداد

کنترل دیجیتال

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

برنامه سازی پیشرفته

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

درس مخابـرات ۲ دکتر عمادی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي برق

درس بانکـداری الکتـرونیکی برای دانشجویان کارشناسی به صورت اختیاری

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰  ارسال کننده خبر: مهندسي برق