اطلاعيه ی جديد مصاحبه ی دکترای 98

زمان و مکان انجام مصاحبه ی دکترای 98

باسلام و عرض تبريک خدمت شما داوطلبان گرامی خواهشمند است موارد زير را به دقت مطالعه کنيد:

1- مصاحبه ی کليه ی گرايش های رشته ی مهندسی برق(روزانه، نوبت دوم، پرديس بين الملل، پژوهشکده، بدون آزمون) فقط در تاريخ 28 خرداد ماه 98(سه شنبه) از ساعت 9 تا 12:30 13:30 تا 16:00انجام خواهد شد.

2- در زمان مراجعه حتما در سالن های انتظار مشخص شده حضور يابيد و اسامی خود را بر روی برگه هايي که در اختيار جنابعالی قرار داده می شود به ترتيب نوشته تا بر اساس آن مصاحبه انجام شود

3- مصاحبه تا ساعت 16 انجام خواهد شد، در صورت عدم مراجعه ی شما در زمان صبح و عدم ثبت نام خود در ليست دانشکده پس از ساعت 16 مصاحبه انجام نميشود.

4-

4- پس از انجام مصاحبه نتايج را فقط و فقط از طريق سامانه ی دانشگاه و سايت سازمان سنجش پيگيری کنيد تاکيد ميشود از مراجعه به اساتيد و کارشناسان دانشکده خودداری شود.

5- بهمراه داشتن پرونده ی فيزيکی در روز مصاحبه الزامی است. از پست و يا تحويل حضوری مدارک به دانشکده قبل از روز مصاحبه خودداری شود.

همراه داشتن تمام صفحات کارنامه ی سنجش که علاوه بر رتیه ی جنابعالی اوليت کد رشته های انتخاب هم مشخص شده الزامی است

6-درصورت عدم ثبت نام در سامانه ی دانشگاه امير کبير به هر دليلی، به هيچ عنوان مصاحبه انجام نخواهد شد.

سالن انتظار

مکان مصاحبه

رشته ی

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 426

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 424

قدرت - سيستم

 

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 426

 

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 422

قدرت- ماشين و الکترونيک

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 426

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 420

قدرت- انرژی

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 426

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 418

قدرت - پژوهشکده

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 426

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 435

الکترونيک- ديجيتال

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 426

ساختمان ابوريحان- طبقه ی 4- کلاس 433

الکترونيک - ميکروالکترونيک

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8- اتاق شورا(سالن دکتر نيکروش)

طبقه ی 8- دفتر گروه ها گروه مخابرات

مخابرات - سيستم

 

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8- ا اتاق شورا(سالن دکتر نيکروش)

طبقه ی 8- دفتر گروه ها گروه الکترونيک

مخابرات - ميدان

ساختمان ابوريحان - طبقه ی 8- اتاق شورا(سالن دکتر نيکروش)

طبقه ی 8- دفتر گروه ها گروه کنترل

کنترل

Publisher: Electrical engineering| | Date: 2019/06/10