قابل توجه واجدين شرايط دکترای ۹۸ دانشگاه صنعتی اميرکبيرکه موفق به شرکت در مصاحبه ی ۲۸/۳/۹۸ نبوده اند

به اطلاع ميرساند داوطلبانی که در سامانه ی دانشگاه صنعتی اميرکبير قبلا ثبت نام کرده اند اما به هردليلی امکان حضور در مصاحبه ی مورخ 28/3/98 را نداشته اند در تاريخ ها و مکان های اعلام شده مراجعه نمايند.

طبقه ی 8 ساختمان ابوريحان- دفتر دکتر وحيدی

ساعت 9 الی 12

چهارشنبه 5/4/98

مهندسی برق - قدرت

طبقه ی 4 ساختمان ابوريحان- دفتر تحصيلات تکميلی

ساعت 9 الی 12

سه شنبه   4/4/98

مهندسی برق - الکترونيک

طبقه ی7 ساختمان ابوريحان- دفتر دکتر عمادی

ساعت 14 الی 16

سه شنبه   4/4/98

مهندسی برق مخابرات

طبقه ی7 ساختمان ابوريحان- دفتر دکتر خسروی

ساعت 9 الی 11

چهارشنبه 5/4/98

مهندسی برق - کنترل

بهمراه داشتن پرونده ی فيزيکی در روز مصاحبه الزامی است.

همراه داشتن تمام صفحات کارنامه ی سنجش که علاوه بر رتیه ی جنابعالی اوليت کد رشته های انتخاب هم مشخص شده الزامی است

ارسال کننده خبر: مهندسي برق| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲