برنامه هفتگي دروس دوره كارشناسي (عادی و پردیس) دانشکده مهندسي برق در نيمسال اوّل سال تحصيلي99-98

روز/ساعت

9:15-7:45

10:45-9:15

12:00-10:45

14:30-13:00

16:30-15:00

18:30-17:00

شنبه

بررسي1-گ1 دکتر کوهساری

بررسي1-گ2 دکتر وحیدی

بررسي 1- گ3 دکتر رستگار

حفاظت و رله-دکتر نفیسی

كنترل مدرن- دکتر شریفی

فيلتر و سنتز مدار- مهندس سیدنا

 

الكترومغناطيس-گ1-دکتر غفوری فرد

الكترومغناطيس-گ2- دکتر توکلی(به زبان انگلیسی)

الكترومغناطيس-گ3-دکتر صراف

الكترومغناطيس-گ4-دکتر عسکرپور

مخابرات1-گ1- دکتر نوروزی

مخابرات1-گ2-دکتر عمادی

مخابرات1-3- دکتر بیرانوند

ميدانها و امواج- دکتر مرادی

طرح خط- دکتر حسینیان

مباني برق2-گ1-مهندس رضوانی

كنترل خطي-گ4-دکتر طالبی(به زبان انگلیسی)

 

كنترل خطي-گ1-دکتر طالبی

كنترل خطي-گ2-دکتر صورتگر

كنترل خطي-گ3-دکتر خسروی

مدار2-گ1-دکتر کراری

مدار 2 گ 2-دکتر دوست محمدی) به زبان انگلیسی)

مدار 2 گ3-دکتر عابدی

مقدمه­ای بر یادگیری ماشین-دکتر سیدین

الكترونيك صنعتي-دکتر فتحی

مباني برق2-گ1-مهندس رضوانی

پردازش سيگنالهاي ديجيتال- دکتر شیخ زاده

مخابرات1-4- دکتر محمدی(به زبان انگلیسی)

 

TA-بررسی 1-گ1-

TA-بررسی 1-گ2-

TA-بررسی 1-گ3-

TA-مدار 2-گ1-

TA-مدار 2-گ2-

TA-مدار 2-گ3-

TA-مدار1-

آز مدار گ1.( 16-13)

آز ماشین1 گ1.(16-13)

آز ریزموج و آنتن گ1.(16-13)

آز مدار منطقی گ1. (16-13)

آز الکترونیک1 گ1. (16-13)

آز میکروپروسسورگ1. (16-13)

آز الکترونیک صنعتی-گ1(16-13)

آز حفاظت و رله گ1.(16-13)

آز پردازش سیگنال دیجیتال گ1(16-13)

 

ریاضیات مهندسی-گ4- دکتر شفیعی(به زبان انگلیسی)

مقدمه‌اي بر هوش محاسباتي-دکتر عبدالهی

TA-مخابرات 1-گ1-

TA-مخابرات 1-گ2-

TA-مخابرات 1-گ3-

TA-الکترونیک 1-گ1-

TA-الکترونیک 1-گ2-

TA-الکترونیک 1-گ3-

TA-الکترونیک 2-

آز مدار گ2.(19-16)

آز بررسی سیستم های قدرت گ1. (19-16)

آز ماشین1 گ2.(19-16)

آز ریزموج و آنتن گ2.(19-16) آزالکترونیک2گ1.(19-16)

آز ابزار دقیق گ1.(19-16)

آز الکترونیک صنعتی-گ2(19-16)

آز حفاظت و رله گ2.(19-16)

 

يكشنبه

تجزيه و تحليل سيستم-دکتر آقائی نیا

مبانی برق 2-گ3-دکتر منفرد

 

الكترونيك2- مهندس کاشی

الكترونيك3- دکتر معزی

Fpga-دکتر شریفیان

ماشين3- دکتر خرسندی

اجزای نوین شبکه های برقی-دکتر قره پتیان

کنترل صنعتی- دکتر افشار

مدارهاي مخابراتي- دکتر عبدی پور

رياضيات مهندسي-گ1- دکتر دهخدا

رياضيات مهندسي-گ2- دکتر آزادی

رياضيات مهندسي-گ3- دکتر مرادی

آز مبانی برق1.گ1 (12-9:15)

آز ماشین1گ3.(12-9)

شبكه های مخابراتی- دکتر پوراحمدی

مخابرات2- دکتر امین داور

مدار1- دکتر خسروی

معماري كامپيوتر و ریز پردازنده-گ1-دکتر راعی

فيزيك الكترونيك- دکتر شالچیان

الكترونيك1-گ 1-مهندس کاشی

الكترونيك1-گ 2-دکتر معزی

الكترونيك1-گ 3- دکتر یاوری

ماشين 1-دکتر خرسندی

ماشين2-گ-1-دکتر میرسلیم

ماشین مخصوص-دکتر مغانی

توليد و نيروگاه- دکتر اردهالی

 

مباني برق 1 گ1- فصیحی

معماري كامپيوتر و ریز ردازنده-گ2-دکتر راعی

الكترونيك2- مهندس کاشی

جبر خطی-دکتر عطریانفر

بررسي سيستمهاي قدرت 2-دکتر عسکریان

اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی-گ1- (15-13)-دکتر افشار

ریزموج و آنتن- دکتر قربانی

آز مدار گ3.( 16-13)

آز کنترل خطی گ1.(16-13)

آز ریزموج و آنتن گ3.(16-13)

آز مدار منطقی گ2. (16-13)

آز الکترونیک1 گ2.(16-13)

آز فشار قوی گ1.(16-13)

آز حفاظت و رله گ3.(16-13)

مباني برق1-گ2-دکتر صراف

انتقال داده- دکتر طاهری

TAمبانی برق 2-گ1-

TAمبانی برق 2-گ2-

TAمبانی برق 2-گ3-

TA- اندازه گیری الکتریکی -گ1

TA- اندازه گیری الکتریکی -گ2

آز مدار گ4.(19-16)

آز ریزموج و آنتن گ4.(19-16)

آز الکترونیک2گ2.(19-16)

آز مدار مخابراتی گ1. (19-16)

آز ابزار دقیق گ2.(19-16)

آز فشار قوی گ2.(19-16)

آز بررسی سیستم های قدرت گ2. (19-16)

آز حفاظت و رله گ4.(19-16)

 

دوشنبه

بررسي1-گ1 دکتر کوهساری

بررسي1-گ2 دکتر وحیدی

بررسي 1- گ3 دکتر رستگار

حفاظت و رله-دکتر نفیسی

كنترل مدرن- دکتر شریفی

فيلتر و سنتز مدار- مهندس سیدنا

 

الكترومغناطيس-گ1-دکتر غفوری فرد

الكترومغناطيس-گ2- دکتر توکلی(به زبان انگلیسی)

الكترومغناطيس-گ3-دکتر صراف

الكترومغناطيس-گ4-دکتر عسکرپور

مخابرات1-گ1- دکتر نوروزی

مخابرات1-گ2-دکتر عمادی

مخابرات1-3- دکتر بیرانوند

ميدانها و امواج- دکتر مرادی

طرح خط- دکتر حسینیان

مباني برق2-گ1-مهندس رضوانی

كنترل خطي-گ4-دکتر طالبی(به زبان انگلیسی)

 

كنترل خطي-گ1-دکتر طالبی

كنترل خطي-گ2- دکتر صورتگر

كنترل خطي-گ3- دکتر خسروی

مدار2-گ1- دکتر کراری

مدار 2 گ 2- دکتر دوست محمدی) به زبان انگلیسی)

مدار 2 گ3- دکتر عابدی

مقدمه­ای بر یادگیری ماشین-دکتر سیدین

الكترونيك صنعتي-دکتر فتحی

مباني برق2-گ1-مهندس رضوانی

پردازش سيگنالهاي ديجيتال- دکتر شیخ زاده

مخابرات1-4- دکتر محمدی(به زبان انگلیسی)

 

زبان تخصصي-گ1(15-13)- دکتر صادقی

اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی-گ1-

(15-13)-دکتر ریاحی

اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی-گ2-

(15:30-13:30)-دکتر کاتوزیان

آز مدار گ5.( 16-13)

آز ماشین1گ4.(16-13)

آز ریزموج و آنتن گ5.(16-13)

آز کنترل خطی گ2.(16-13)

آز مدار منطقی گ3. (16-13)

آز الکترونیک1 گ3.(16-13)

آز حفاظت و رله گ5.(16-13)

آز میکروپروسسورگ2. (16-13)

آز پردازش سیگنال دیجیتال گ2.(13-16)

ریاضیات مهندسی-گ4- دکتر شفیعی-(به زبان انگلیسی)

مقدمه‌اي بر هوش محاسباتي- دکتر عبدالهی

بررسي سيستمهاي قدرت 2-دکتر عسکریان

آز مدار گ6.(19-16)

آز بررسی سیستم های قدرت گ3. (19-16)

آز ماشین1گ5.(19-16)

آز الکترونیک1 گ4.(19-16)

آز کنترل خطی گ3.(19-16)

آز کنترل صنعتی گ1. (19-16)

 

 

سه‌شنبه

تجزيه و تحليل سيستم-دکتر آقائی نیا

مبانی برق 2-گ3-دکتر منفرد

 

 

الكترونيك2- مهندس کاشی

الكترونيك3- دکتر معزی

Fpga-دکتر شریفیان

ماشين3- دکتر خرسندی

اجزای نوین شبکه های برقی-دکتر قره پتیان

کنترل صنعتی- دکتر افشار

مدارهاي مخابراتي- دکتر عبدی پور

رياضيات مهندسي-گ1- دکتر دهخدا

رياضيات مهندسي-گ2- دکتر آزادی

رياضيات مهندسي-گ3- دکتر مرادی

آز تکنیک پالس گ1.(12-9:15)

شبكه های مخابراتی- دکتر پوراحمدی

مخابرات2- دکتر امین داور

مدار1- دکتر خسروی  

معماري كامپيوتر و ریز پردازنده-گ1-دکتر راعی

فيزيك الكترونيك- دکتر شالچیان

الكترونيك1-گ 1-مهندس کاشی

الكترونيك1-گ 2-دکتر معزی

الكترونيك1-گ 3- دکتر یاوری

ماشين 1-دکتر خرسندی

ماشين2-گ-1-دکتر میرسلیم

ماشین مخصوص-دکتر مغانی

توليد و نيروگاه- دکتر اردهالی

 

زبان تخصصي-گ2(15-13)-دکتر صفوی

مباني برق 1 گ1- فصیحی

معماري كامپيوتر و ریز پردازنده-گ2-دکتر راعی

جبر خطی - دکتر عطریانفر

ریزموج و آنتن- دکتر قربانی

TA-ماشین 1-

TA-ماشین 2-گ-1

TA-ریاضیات مهندسی گ1-

TA-ریاضیات مهندسی گ2-

TA-ریاضیات مهندسی گ3

آز مدارگ7.( 16-13)

آز تکنیک پالس گ2. (16-13)

آز مدار منطقی گ4.(16-13)

آز فشار قوی گ3.(16-13)

آز هوش محاسباتی -گ1- (16-13)

آز مخابرات دیجیتال گ1. (16-13)

مباني برق1-گ2-دکتر صراف

انتقال داده- دکتر طاهری

TA-کنترل خطی-گ1-

TA-کنترل خطی-گ2-

TA-کنترل خطی-گ-3-

TA-الکترومغناطیس-گ1-

TA-الکترومغناطیس-گ2-

TA-الکترومغناطیس-گ3-

TA-الکترومغناطیس-گ4-

TA-تجزیه و تحلیل-

TAمبانی برق 2-گ1-

TAمبانی برق 2-گ2-

آز مدارگ8.(19-16)

آز ماشین2گ1.(19-16)

آز الکترونیک2گ3.(19-16)

آز بررسی سیستم های قدرت گ4. (19-16)

آز مخابرات دیجیتال گ2 (19-16)

 

چهارشنبه

آز الکترونیک3 گ1.(12-9:15)

TA-الکترونیک 2-

TA-ریاضیات مهندسی گ1-

TA-ریاضیات مهندسی گ2-

TA-ریاضیات مهندسی گ3-

آز مدارگ9.(12-9:15)

آز مدار منطقی گ5. (12-9)

TA-ماشین 2-گ2-

TA-ماشین 1-

TA-ریاضیات مهندسی گ4-

TA-الکترومغناطیس-گ1-

TA-الکترومغناطیس-گ2-

TA-الکترومغناطیس-گ3-

TA-الکترومغناطیس-گ4-

 

 

TA-بررسی 1-گ1-

TA-بررسی 1-گ2-

TA-بررسی 1-گ3-

TA-الکترونیک 1-گ1-

TA-الکترونیک 1-گ2-

TA-الکترونیک 1-گ3-

TA-مدار1-

آز مدارگ10.(16-13)

آز الکترونیک3 گ2.(16-13)

آز مدار منطقی گ.6 (16-13)

آز هوش محاسباتی -گ2- (16-13)

TA-مخابرات 1-گ1-

TA-مخابرات 1-گ2-

TA-مخابرات 1-گ3-

TA-مخابرات 1-گ4-

TA-تجزیه و تحلیل-

TA-مدار 2-گ1-

TA-مدار 2-گ2-

TA-مدار 2-گ3-

آز الکترونیک1 گ5.(19-16)

آز کنترل صنعتی گ2. (19-16)

آز هوش محاسباتی -گ3- (19-16)

TA -کنترل خطی-گ1-

TA-کنترل خطی-گ2-

TA-کنترل خطی-گ3-

TA-کنترل خطی-گ4-

آز مبانی برق1.گ2 (19-16)

پنجشنبه

 

 

 

پروژه آز الکترونیک (16-13)

 

 

دفتر آموزش دانشكده مهندسي برق

17/6/98

"تــــــــــــوجه"

 

-      دروسی که در برنامه به زبان انگلیسی مشخص شده همه دانشجویان می توانند بدون داشتن مدرک خاصی این دروس را اخذ نمایند.

-      برای دانشجویان پردیس به عنوان درس گذرانده شده به زبان انگلیسی محسوب می گردد و برای دانشجویان روزانه در کارنامه درس به زبان انگلیسی مشخص می شود.

Publisher: Electrical engineering| | Date: 2019/09/11