برنامه آزمونهاي پاياني دوره کارشناسي دانشكده مهندسي برق در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۹-۹۸

روز و تاريخ

ساعت آغاز '9:00 بامداد

ساعت آغاز '13:00

ساعت آغاز '15:00

شنبه 21/10/98

رياضي مهندسی-

حفاظت و رله-کنترل مدرن -مدار مخابراتی-

انديشه اسلامي1

 

انسان در اسلام

یکشنبه 22/10/98

رياضي عمومی۱ (شروع 8:45)-

کنترل خطی- شبکه های مخابراتی-

انقلاب اسلامي ايران آشنایی با قانون اساسی

مدار۱

تربیت بدنی 1 (آمادگی جسمانی)

 

دوشنبه 23/10/98

محاسبات عددی-

الکترونیک صنعتی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

انتقال داده

تاريخ تحليلي صدر اسلام

سه شنبه 24/10/98

زبان(۱)-زبان(۲) مهندسی-زبان(۲) علوم-

زبان تخصصی-فیلتر و سنتز-

آز شیمی عمومی ۱

اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی

 

‌چهارشنبه 25/10/98

فیزیک عمومی ۲

تولید و نیروگاه-مقدمه ای بر یادگیری ماشین- مدار2

شیمی عمومی۱

بررسی سیستم های قدرت ۱-

 

پنج شنبه26/10/98

 

 

 

شنبه 28/10/98

ریاضی عمومی۲

الکترومغناطیس- اجزا نوین شبکه های برق - کنترل صنعتی - جبرخطی

تفسیر موضوعی قرآن

ماشین مخصوص

تفسير موضوعي نهج‌البلاغه

یکشنبه 29/10/98

آمار و احتمالات مهندسي-

ماشین۱-ماشین۲-ریزموج و آنتن-مباحث ویژه در الکترونیک

نقشه کشی صنعتی 1 و 2-

ماشین ۳-میدان و امواج

 

دوشنبه 30/10/98

برنامه‌نويسي کامپیوتر-

الکترونیک ۳- -طرح خطوط انتقال انرژی -

فلسفه اخلاق-اخلاق مهندسی

الکترونیک ۲

آیین زندگی-عرفان عملی در اسلام-اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم اخلاقی)

سه شنبه 1/11/98

معادلات دیفرانسیل

مخابرات۲-معماری کامپیوتر و ریزپردازنده- مدارهای منطقی برنامه پذیر

فارسی

مقدمه ای بر هوش محاسباتی

اندیشه اسلامی۲

چهار شنبه 2/11/98

فیزیک عمومی۱ (شروع 8:45)

الکترونیک ۱-بررسی سیستم های قدرت ۲-مخابرات ۱- پردازش سیگنال های دیجیتال

مبانی برق ۱ و ۲

تجزیه و تحلیل سیستم -فیزیک الکترونیک

 

دفتر آموزش دانشكده مهندسي برق

17/6/98

ارسال کننده خبر: مهندسي برق| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰