نام : طاهره بنازاده

مسئولیت:مسئول دفتر

شماره تلفن:64543301(+9821)

نام : ثریا رنجبر

مسئولیت:مسئول دفتر

شماره تلفن:64543300(+9821)

نام : صدیقه مرزبان

مسئولیت: کارشناس حسابداری

شماره تلفن:64543385(+9821)

نام : حسین یوسفی خواه

مسئولیت:کارشناس حسابداری

شماره تلفن:64543385(+9821)

نام : اکرم براتی

مسئولیت:دفتر اساتید

شماره تلفن:(+9821)64543305

نام : مونا مشهدی

مسئولیت:کارشناس دفتر آموزش

شماره تلفن:64543305(+9821)

نام : مریم اخلاقی

مسئولیت: کارشناس دفتر تحصيلات تكميلي دانشجويان دكتري

شماره تلفن:64543302(+9821)

نام : پرستو بیگلری

مسئولیت:کارشناس دفتر آموزش

شماره تلفن:64543305(+9821)

نام : زهرا زینی زاده

مسئولیت:کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی دانشجويان كارشناسي ارشد

شماره تلفن:64543302(+9821)

نام : بهناز عظامي

مسئولیت: كارشناس دفتر تحصيلات تكميلي دانشجويان دكتري

شماره تلفن:64543302(+9821)

نام : جواد استادرضا

مسئولیت:سرپرست شبکه

شماره تلفن:64543396(+9821)

نام : لیلا عزیزی همتی

مسئولیت:کارشناس کامپیوتر و Webadmin

شماره تلفن: 64543384(+9821)

نام : عباس خلیلی

مسئولیت:کارشناس ارشد پژوهشي

شماره تلفن:64543307(+9821)

نام : فاطمه رحماني

مسئولیت:كارشناس پژوهشي

شماره تلفن:(+9821)64543369

نام : معصومه رحیم زاده

مسئولیت:كارشناس آموزشی

شماره تلفن:64543369(+9821)

نام : محمود خانی

مسئولیت:کارمند انتشارات

شماره تلفن:64543359(+9821)

نام : شهپر قربی

مسئولیت:کارشناس معاونت دانشجویی

شماره تلفن:64543390(+9821)

نام : فرهاد محبوب جدی

مسئولیت:تکنسین واحد سمعی و بصری

شماره تلفن:64543307(+9821)

نام : زهرا حق شنو

مسئولیت:تکنسین آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای قدرت

شماره تلفن:64543504(+9821)

نام : محمد جمال حکیمی

مسئولیت:كارشناس آزمایشگاه مدار منطقی

شماره تلفن:64543357(+9821)