اساتيد مكاترونيك

حيدرعلي طالبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:alit@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543340

محمدباقر منهاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:menhaj@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543347

جعفر ميلي منفرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:monfared@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543351

ابوالقاسم اسداله راعي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:raie@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543315

اميرحسين رضائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rezaie@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543338

احمد افشار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aafshar@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543337

فرزانه عبدالهي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:f_abdollahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543358