اساتيد مديريت انرژي

سيدحسين حسينيان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hosseinian@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543343

غلامحسين رياحي دهکردي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:gholam@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 66469960

مهرداد عابدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:abedi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543311

گئورک قره پتيان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:grptian@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543341

شهرام منتصرکوهساري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:smontom@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543350

بهروز وحيدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:vahidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543330

مرتضي محمدي اردهالي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ardehali@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543323

حسن رستگار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rastegar@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543346

حامد نفیسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nafisi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(021)64545811