اساتيد مخابرات

حميدرضا امين داور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hamidami@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543332

احد توکلي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:tavakoli@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543317

عبدالعلي عبدي پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:abdipour@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543338

عباس محمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:abm125@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543334

روزبه معيني مازندراني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:moini@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543342

حسن آقايي نيا

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aghaeini@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543322

رضا صراف شيرازي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sarraf@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543318

سيدمصطفي صفوي همامي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msafavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543313

ابوالقاسم صياديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:eeas35@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543319

غلامرضا مرادي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghmoradi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543325

فرهاد آزادي نمين

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:namin_farhad@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64543382

حمزه بیرانوند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:beyranvand@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545552

پريسا دهخدا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:pdehkhoda@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543521

حميد شيخ زاده نجار

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hsheikh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543311

امیرنادر عسکرپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:askarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545799

محمد جواد عمادي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mj.emadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64543375

اياز قرباني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ghorbani@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543314

یاسر نوروزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:y.norouzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64545798

وحید پوراحمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:v.pourahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545551

طاهره سيدنا

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:seyedena@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543324