اساتيد کنترل

حيدرعلي طالبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:alit@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543340

مسعود شفيعي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mshafiee@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543310

مهدي كراري

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:karrari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543345

محمدباقر منهاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:menhaj@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543347

سيد کمال الدين يادآورنيکروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:nikravsh@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543316

احمد افشار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:aafshar@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543337

محمد اعظم خسروی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.a.khosravi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545797

علي دوست محمدي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dad@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543329

ایمان شریفی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: imansharifi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64545198

امیر ابوالفضل صورتگر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a-suratgar@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543309

فرزانه عبدالهي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:f_abdollahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543358

هاجر عطریانفر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:atrianfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545554