اساتيد الکترونیک

سيدمحمد احدي سرکاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:sma@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543336

سعيد شريفيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sharifian_s@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64545553

کريم فائز

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kfaez@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543328

سيداحمد معتمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:motamedi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543331

حسن کاتوزيان

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hsnkato@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543388

ابوالقاسم اسداله راعي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:raie@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543315

امیر جهانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:Amir.Jahanshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64545560

اميرحسين رضائي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rezaie@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543338

حسن طاهري قزويني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:htaheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543352

حسن غفوری فرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ghafoorifard@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64543327

ساناز سیدین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sseyedin@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64543342

مجيد شالچيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shalchian@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821)64543377

محسن معزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:moezzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545557

محمد ياوري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:myavari@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543326

امير کاشي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:kashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:(+9821) 64543339