نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سليم آقايي کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
2 مهدي ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
3 محسن ابراهيمي کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
4 سارا ابراهيميان کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
5 علي اصلاحي کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
6 امين اسفنديار افروز کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
7 محمد علي اقابراري كاظمي کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
8 الهام اقازاده کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
9 امير اكبري کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
10 سيد حميد الياس کارشناسي ارشد مهندسي برق 89
11 احسان اميري کارشناسي ارشد مهندسي برق - مکاترونيک 89
12 عليرضا اميني کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
13 بنانه انصاري کارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت 89
14 كتايون بزازي کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
15 داود بصيرت کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
16 حسين بوذرجمهري کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89
17 عاطفه ترمه چي کارشناسي ارشد مهندسي برق-کنترل 89
18 سليمان تقي زاده کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
19 نعمت اله توان کارشناسي ارشد مهندسي قدرت - مديريت انرژي -آموزش الكترونيكي 89
20 مهدي تيزكار کارشناسي ارشد مهندسي مخابرات (ICT)-آموزش الكترونيكي 89