افراد

احمد افشار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: aafshar@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543337

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/aafshar

  • سوابق تحصیلی