افراد

ابوالقاسم اسداله راعي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: raie@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543315

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/raie

  • سوابق تحصیلی