افراد

عبدالعلي عبدي پور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: abdipour@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543338

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/abdipour

  • سوابق تحصیلی