افراد

مهرداد عابدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: abedi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543311

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=abedi

  • سوابق تحصیلی