افراد

حسين عسکريان ابيانه

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: askarian@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543335

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/askarian

  • سوابق تحصیلی