افراد

اياز قرباني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ghorbani@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543314

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ghorbani

  • سوابق تحصیلی