افراد

سيدمحمد احدي سرکاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: sma@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543336

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=sma

  • سوابق تحصیلی