افراد

امير کاشي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: kashi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543339

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/kashi

  • سوابق تحصیلی