افراد

حميدرضا امين داور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hamidami@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543332

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/hamidami

  • سوابق تحصیلی