افراد

عباس محمدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: abm125@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543334

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/abm125

  • سوابق تحصیلی