افراد

حسن آقايي نيا

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: aghaeini@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543322

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/aghaeini

  • سوابق تحصیلی