افراد

امیرنادر عسکرپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: askarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545799

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی