افراد

امیرنادر عسکرپور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: askarpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545799

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=askarpour

  • سوابق تحصیلی