افراد

هاجر عطریانفر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: atrianfar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545554

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/atrianfar

  • سوابق تحصیلی