افراد

بهروز وحيدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: vahidi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543330

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/vahidi

  • سوابق تحصیلی