افراد

علي دوست محمدي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: dad@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543329

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی