افراد

ابوالقاسم صياديان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: eeas35@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543319

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/eeas35

  • سوابق تحصیلی