افراد

فرزانه عبدالهي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: f_abdollahi@aut.ac.ir

شماره تلفن: (+9821) 64543358

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=f_abdollahi

  • سوابق تحصیلی